CRIT. RECUPERACIÓN


CONTIDOS ESIXIBLES


Contidos mínimos de 1º e 2º da E.S.O.

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES


Daráselles duas oportunidades ao longo do curso:
  1. Deberán responder por escrito a un listado de preguntas sobre as Unidades do Programa que se lles dará a principio do curso e se lles irá correxendo periodicamente (quincenalmente). Fecha tope de entrega 08-01-2016.
  2. Proba escrita extraordinária, sobre todo o temario dos contidos mínimos, o 3/4 de maio de 2016, donde deberán entregar ademáis nun caderno todas as actividades do libro de texto correspondentes as unidades do programa e que se lles correxirá quincenalmente.

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

  1. Listado de preguntas sobre as Unidades do Programa (setembro a decembro).
  2. Actividades do libro de texto de cada una das unidades do programa (xaneiro a maio).
  3. Proba escrita o 3 ou 4 de maio de 2016.

CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POR AVALIACIÓN CONTINUA

  1. Presentación e orde do traballo presentado (08-01-16). Contestar a lo menos o 90% das preguntas e ter el 80% de las correctamente respondidas. Valoración máxima de 5 puntos.
  2. Presentación e orden do traballo presentado (3/4-05-16). Haber contestado a lo menos o 95% das preguntas e ter o 85% de las correctamente respondidas. Valoración máxima de 3 puntos.
  3. É necesario unha nota mínima de 3 puntos na proba escrita, e sumar a lo menos 2 puntos nas actividades do libro de texto (2º apartado), para superar a sinatura .