INST. AVALIACIÓN


Instrumentos Actitudinais

 • Asistencia a clase.
 • Puntualidade das entradas e saídas da clase así como na entrega do traballos.
 • Libro e caderno na aula e bata no laboratorio.
 • Traballo persoal (caderno): Actividades propostas. Presentación, orden e correccións.
 • Traballo en grupo: Rigor e orden nas actividades do laboratorio.
 • Atención na aula e no laboratorio.
 • Interese pola asignatura.
 • Participación nas actividades que se realicen na aula e no laboratorio.

Instrumentos cognitivos

 • Preguntas na aula.
 • Comprensión e razoamento.
 • Resolucións das actividades.
 • Realización das prácticas de laboratorio.
 • Probas escritas: Controles, avaliacións e recuperacións.